Publicats els ajuts vinculats al Contracte Global d’Explotació de 2016

Avui s’han publicat els ajuts vinculats al Contracte Global d’Explotació corresponents a 2016. A continuació us resumim les principals característiques dels ajuts. També podeu descarregar-vos les bases al document adjunt.

IMPORTANT: Dissabte 23 d’abril es va publicar al BOE l’ordre que amplia el termini de presentació de la DUN 2016, fins el dia 15 de maig. Atès que el dia 15 de maig és diumenge i el dia 16 de maig es festa a tota Catalunya, es podran presentar declaracions fins el dimarts 17 de maig inclòs

Ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores

S’estableix una línia d’ajuts per fomentar la creació d’empreses agràries per part de persones joves, sempre que aquestes accedeixin per primera vegada a la titularitat d’una explotació agrària, adquirint la responsabilitat de la gestió de l’empresa de forma exclusiva en el cas d’instal·lació en persona física, o com a soci o sòcia d’una persona jurídica.

L’objectiu d’aquest ajut es la creació d’explotacions viables mitjançant la incorporació de persones joves amb
capacitat i competències professionals adients en explotacions amb característiques tecnico-econòmiques adequades.

L’ajut consisteix en una prima determinada per les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit per una explotació agrícola per a la seva posada en funcionament, i uns increments determinats pel grau d’implicació del pla d’empresa

Ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries

S’estableix una línia d’ajuts dirigida a millorar la viabilitat i la competitivitat de les explotacions agràries, així com a promoure l’ús de tecnologies agrícoles innovadores o per donar suport econòmic a les inversions dirigides a complir nous requisits imposats per normativa europea.

D’aquesta manera es fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries, se’n facilita la
reestructuració i modernització i s’incrementa la seva participació i orientació cap al mercat.

Ajuts a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

S’estableix una línia d’ajuts dirigida a promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, per aconseguir un ús més eficient de l’energia i facilitant el subministrament i utilització de fonts d’energies renovables.

D’aquesta forma es promouen les inversions que realitzen les explotacions agràries en aquests àmbits.

Ajuts a la diversificació agrària

S’estableix una línia d’ajuts dirigida a promoure les possibilitats de rendes complementàries que reforcin la viabilitat de les explotacions agràries.

Es financen inversions per a la diversificació econòmica de les explotacions agràries, amb l’objectiu de fomentar-ne el desenvolupament i la creació de llocs de treball, així com incrementar les rendes dels
agricultors i agricultores, per tal que mantinguin l’activitat agrària en el territori.

Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques

L’objectiu dels ajuts és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d’una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, així com mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració a les exigències mediambientals. Per això, es compensen els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l’activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. S’estableix una prima específica per superfície agrària útil, que varia en funció del cultiu. Els pagaments es concedeixen als agricultors que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques designades.

Les zones agrícoles amb limitacions naturals o altres limitacions específiques a Catalunya són els municipis qualificats de muntanya, amb limitacions naturals significatives o amb limitacions específiques, d’acord amb el que estableix l’annex 3 de l’Ordre reguladora de la DUN per a l’any 2016.

Pràctiques agroambientals

L’objectiu de la mesura d’agroambient i clima prevista en l’article 28 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, és impulsar els agricultors i altres gestors de terres perquè prestin serveis a la societat en el seu conjunt, mitjançant la introducció o el manteniment de pràctiques agrícoles que contribueixin a la protecció i millora del medi ambient, recursos naturals, del sòl i de la diversitat genètica, així com a la mitigació del canvi climàtic.

També es posa una especial atenció a la conservació de recursos genètics agrícoles i també ramaders, a través de les races autòctones en perill d’extinció.

Agricultura ecològica

Aquesta operació compensa el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l’operació té en compte els costos addicionals en la fertilització i l’ús de mitjans de sanitat vegetal utilitzables en producció ecològica, la utilització de material vegetal certificat i l’increment de mà d’obra que solen tenir la majoria d’operadors ecològics. Així mateix, també preveu la variació en el rendiment productiu i en el preu de venda dels productes certificats.
Aquesta línia es qualifica d’acció de nova acció i d’acció de renovació, per la qual cosa s’hi poden acollir tant les noves persones beneficiàries com les que han de renovar els compromisos de la campanya 2015.

Ramaderia ecològica

L’objectiu d’aquesta operació és la realització de pràctiques més respectuoses amb el medi ambient, la mitigació del canvi climàtic i la integració agropecuària. En aquest sentit, la realització d’aquesta operació requereix que s’associï superfície agrícola ecològica dedicada a la producció de matèries primeres per a l’alimentació animal.

Aquesta operació compensa el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l’operació té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució de la densitat animal, i la disminució dels transports d’animals entre granges de cria i d’engreix. Així mateix, també preveu la variació en els costos per l’increment de la despesa relativa a la major dedicació dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, en substitució d’una dieta únicament basada en pinsos concentrats.

Aquesta línia es qualifica d’acció de renovació, per la qual cosa només s’hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2015.

Ajuts d’altres PDR

L’objecte dels ajuts és fomentar la introducció o continuació de mètodes de producció agrícola compatibles amb la protecció i la millora del medi ambient, el paisatge i les seves característiques, els recursos naturals, la terra i la diversitat genètica per tal d’aconseguir els objectius comunitaris en matèria d’agricultura i medi ambient, d’acord amb el que disposa l’article 4.1.b) del Reglament (CE) núm. 1698/2005 i el Reglament (CEE) núm. 2078/1992 del Consell, de 30 de juny.

D’acord amb el que estableix el paràgraf quart de l’article 46 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, s’establirà una clàusula de revisió per a aquells compromisos que sobrepassin el període de programació del PDR 2007/2013 per possibilitar-ne l’adaptació al marc jurídic del període de programació següent d’acord i les despeses podran beneficiar-se de la contribució del FEADER en el període de programació 2014-2020 d’acord amb el que disposa l’article 16 del Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 i l’article 3 del Reglament (UE) 1310/2013.

En el marc d’un programa de desenvolupament rural d’anteriors períodes, PDR 2007-2013 i PDR 1994-1999,
per a la campanya d’ajuts associats al CGE 2016, les explotacions que han de renovar compromisos adquirits a
l’empara d’alguna actuació de l’apartat 3 d’aquest annex han de tenir en compte que, sens perjudici del que
estableix aquesta Ordre, han de sol·licitar expressament la renovació de compromisos amb la DUN, i no es
podran contraure nous compromisos agroambientals.