Aprovades les mesures de zona catastròfica de l’incendi de juny-juliol

S’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 11/2019, pel qual s’adopten mesures urgents per paliar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, incloent al declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil a les províncies de Tarragona i Lleida, per causa del GIF de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues; entre d’altres.

Les ajudes tenen diversos objectius:

  • Article 2: danys personals, materials en habitatge, establiments industrials, mercantils i agraris. Les sol·licituds es tramitaran per la subdelegació del govern.
  • Article 3: danys en producció agrícola i ramadera, les quals hagin sofert pèrdues superiors al 30% de la seva producció. Aquest article regula els requisits que han d’acomplir les explotacions per acollir-se als ajuts de l’article següent.
  • Article 4: ajudes a explotacions agrícoles i ramaderes. Regula els ajuts als quals es poden acollir, que tindran un màxim del 70% dels danys valorats per un perit col·legiat, amb un màxim de 8.000€. Els ajuts seran tramitats i resolts pel Ministeri d’Agricultura, qui publicarà un Reial Decret regulant el procediment.
  • Article 5: Beneficis fiscals. Es concedirà una exempció a les quotes de l’IBI corresponents a 2019 i una reducció de l’IAE.
  • Article 6: Mesures laborals i de Seguretat Social. En casos de reducció de jornada o acomiadaments directament causats pel foc, es podrà eximir l’empresari del pagament de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social i -per conceptes de recaptació conjunta. En casos d’empreses i treballadors per compte propi, es podrà obtenir una moratòria de fins un any sense interessos en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.
  • Article 7: Reduccions fiscals especials per activitats agràries. Les explotacions afectades podran ser autoritzades a la reducció dels índex de rendiment net, els quals afecten l’estimació objectiva de l’IRPF.
  • Article 8: Ajudes a ens locals en situació d’emergència. Es subvencionarà fins el 100% de les despeses incorregudes per tal de garantir la vida i seguretat de les persones i el funcionament dels serveis públics essencials. Les sol·licituds es tramitaran per la Subdelegació del Govern.
  • Article 9: Ajudes e ens locals per la recuperació de la zona sinistrada. Ajudes fins el 50% del cost als projectes.

A més a més, el Reial Decret preveu actuacions de reforestació forestal i mediambiental, actuacions sobre el domini públic hidràulic, domini públic marítim i terrestre, danys en altres infraestructures públiques i finançament d’avals, les quals seran directament executades pels organismes amb competències atorgades.