Ajuts a les Comunitats de Regants per a la millora de les xarxes de regadius.

El passat 1 de setembre de 2015  es va publicar una convocatòria d’ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, i es convoquen els corresponents als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.

La convocatòria subvencionarà:

– La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent.

– Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant l’eficiència i l’estalvi d’aigua.

– Els ajuts inclouen totes les obres i instal·lacions necessàries, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l’actuació.

– Els ajuts es destinaran principalment a la realització de les obres següents: – Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual. – Sistemes d’automatització i control del consum. – Instal·lacions de captació i elevació d’aigües. – Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg. – Embassaments i basses de regulació.

– No són subvencionables les obres i les instal·lacions de la xarxa de distribució de regadiu de l’interior de les parcel·les

Els imports seran distribuïts de la manera següent:

  • Modernització integral d’un regadiu existent (apartat 1.1 de les bases) 70% del pressupost disponible.
  • Obres de millora i modernització (apartat 1.2 de les bases) 30% del pressupost disponible.
  • Els imports atribuïts a cadascun dels apartats anteriors es podran redistribuir segons les sol·licituds admeses en cas de pressupost sobrant en una de les línies.