Subvencions per la rehabilitació d’edificis residencials

S’han convocat dues línies de subvenció, en concurrència no competitiva, per la rehabilitació d’edificis d’ús residencial:

Arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans

Actuacions subvencionables:

 • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge.
 • Adequar a la normativa vigent de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.
 • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat.

Tipus de subvenció: Concurrència no competitiva.
Persones beneficiàries: Unitat de convivència que integri una persona major de 65 anys.
Import màxim dels pressupostos: 5.000 Euros per habitatge.
Import màxim de l’ajuda: Fins al 100% del pressupost o bé un màxim de 3.000 Euros.
Termini de sol·licitud: 18 de setembre de 2020, inclòs.

Foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial

Actuacions subvencionables en edificis de tipologia residencial col·lectiva: 

 • Millora de l’envolupant tèrmica: façana, coberta, aïllament tèrmic, fusteries, tancaments, etc…
 • Instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, ventilació, ACS i similars.
 • Instal·lació d’equips de generació o utilització d’energies renovables.
 • Millora d’eficiència energètica i consums d’aigua de les instal·lacions comunes.
 • Condicionament d’instal·lacions per la recollida i separació de residus.
 • Actuacions que milloren les proteccions contra els sorolls.
 • Mobilitat sostenible (punts de recàrrega elèctrics, aparcaments de bicicletes).

Actuacions subvencionables en habitatges aïllats o agrupats en filera: 

LÍNIA 1:  Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat

 • Millora de l’envolupant tèrmica.
 • Instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, ventilació, ACS i similars.
 • Instal·lació d’equips de generació o utilització d’energies renovables.
 • Actuacions que milloren les proteccions contra els sorolls.

LÍNIA 2: Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat

 • Deficiències en l’estat de conservació dels fonaments.
 • Deficiències en l’estat de conservació de cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres.
 • Instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres similars.
 • Elements d’informació o avís per orientar-se en escales i ascensors.
 • Elements de comunicació entre habitatges i l’exterior.
 • Domòtica i similars per l’autonomia de persones grans.

Tipus de subvenció: Concurrència no competitiva.
Persones beneficiàries: Juntes o comunitats de propietaris, agrupacions de juntes o comunitats de propietaris i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.
Import màxim de l’ajuda: En funció de l’actuació i la superfície (veure article 7.3 de les bases)
Termini de sol·licitud: 18 de setembre de 2020, inclòs.