Renovació del carnet d’aplicació de fitosanitaris

El carnet d’aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris és necessari per realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d’ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació.

Informació extreta de Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Persones que han de tenir el carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris de nivell qualificat:

  • Els/les usuaris/àries professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles.
  • Els/les agricultors/es que facin tractaments emprant personal auxiliar.
  • El personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d’ús professional, el qual ha de proporcionar la informació adequada sobre la seva utilització, els riscos per a la salut i el medi ambient i les instruccions per mitigar aquests riscos.
  • Les persones responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l’aplicació de productes fitosanitaris.
  • Els/les aplicadors/es de productes fitosanitaris a tercers.

Persones que han de tenir el carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic:

  • El personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris incloent els no agrícoles i els/les agricultors/es que facin tractaments en la pròpia explotació i que no disposin de personal auxiliar i emprin productes fitosanitaris que no siguin o no generin gasos tòxics, molt tòxics o mortals.
  • El personal auxiliar de la distribució que manipuli productes fitosanitaris.

Acreditació de la capacitació

La capacitació requerida s’acredita mitjançant la realització d’un curs de formació específic, d’acord amb el nivell requerit.

La durada dels cursos ha de ser com a mínim de 25 hores pel nivell bàsic, 60 hores pel nivell qualificat, 25 hores pel nivell fumigador i 90 hores pel nivell de pilot aplicador.

El contingut dels cursos ha de ser el que estableix el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, en l’annex I.

Els cursos de formació els pot organitzar directament el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través del Servei de Formació Agrària, així com les universitats, els centres docents, les organitzacions de productors agraris i altres entitats vinculades al sector agrari.

Llevat dels cursos organitzats directament pel Servei de Formació Agrària, per a la resta dels casos caldrà homologació prèvia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Renovació dels Carnets

Transcorregut el període de vigència del carnet, cal sol·licitar la seva renovació d’acord amb el model normalitzat.

La renovació es pot sol·licitar sempre que el carnet estigui a punt de caducar o hagi caducat. En els casos que faci molt de temps que el carnet hagi caducat, només cal sol·licitar la renovació de forma urgent.

Per a la renovació dels carnets d’aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris cal acreditar un reciclatge dels coneixements corresponents al nivell de capacitació inscrit.

Al presentar la sol·licitud de renovació caldrà indicar com s’ha realitzat el reciclatge de coneixements.

El reciclatge de coneixements es pot realitzar de forma posterior a la recepció del carnet. Un cop realitzeu la sol·licitud de renovació, el DARP us remetrà el nou carnet i un seguit de fulls informatius que cal estudiar. Aquests fulls poden ésser consultats i descarregats aquí.