Oferta de feina: Project Manager Hybuild – ALMIA

L’Ajuntament d’Almatret ha obert un concurs urgent per tal de contractar un Project Manager del projecte Hybuild, en el marc del Pla Director ALMIA.

L’objecte de la present convocatòria és la contractació per raons d’urgència inajornable d’un/a tècnic/a Director/a de Projectes – Project Manager-, en règim laboral temporal, amb una jornada de 37,5 hores setmanals.

En dependència de l’Alcalde d’Almatret, el Project Manager s’encarregarà de portar a terme les següents tasques: -La gestió, seguiment i control dels projectes de desenvolupament local que puguin dur-se a terme dins el marc del Pla Director d’Almia. -Monitoritzar el desenvolupament del Projecte Hybuild prestant assistència tècnica per tal de superar colls d’ampolla en col·laboració amb el conjunt de socis. -Crear i/o fer seguiment dels plans de treball de cada projecte, comparant el nivell d’execució d’aquests amb els plans de treball previstos. Vetllar per l’acompliment de les obligacions que implica la participació en aquest o d’altres projectes europeus i per la consecució de les seves fites i objectius. – Animar, coordinar i executar els Plans de Comunicació dels projectes. – Gestionar la part econòmica de l’execució dels projectes i redactar qualsevol informe relacionat amb les operacions financeres d’aquests en coordinació amb les àrees de Secretaria-Intervenció-Tresoreria i Desenvolupament Local. – Integrar i mantenir en un sol expedient la documentació ordenada de cada projecte. – Qualsevol altra gestió que se’n derivi dels diversos projectes i/o que se li encomani des de Alcaldia en el marc del Pla Director d’Almia o d’altres que puguin sorgir, especialment aquelles relacionades amb la Comunitat de Municipis del Segrià Sec.

REQUISITS MÍNIMS:

  • Compatibilitat per ser contractat/ada en règim públic.
  • Nivell C2 d’anglès demostrable.
  • Permís de conduir vehicles de turisme.
  • Experiència de 5 anys en gestió de projectes internacionals, preferentment relacionats amb les energies renovables.

S’OFEREIX:

  • Contracte temporal per obra i servei (durada prevista de 24 mesos).
  • Remuneració segons escala salarial funcionarial pel nivell A1 amb 900 € de complement específic.

IMPORTANT:

  • Les candidatures han de presentar-se a l’Ajuntament d’Almatret mitjançant qualsevol dels canals previstos legalment.
  • Cal llegir amb atenció la resolució de la convocatòria, la qual podeu trobar a continuació:

Download (PDF, Unknown)