LEADER : Segona convocatòria del Programa de 2014 (PDR 2007-2013)

El 8 d’agost de 2014 s’ha publicat la segona convocatòria del Programa LEADER, d’ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals en el marc de l’eix 4 del LEADER del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013.

Actuacions subvencionables

Aquesta segona convocatòria no inclou la mesura 13.201, orientada a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris (inclosos en l’annex I del TCE).

Sí es mantenen els ajuts per a la creació i desenvolupament de microempreses (mesura 312), foment d’activitats turístiques (313) i de conservació i millora del patrimoni rural (323).

Imports mínims i destinataris

Mesura 312 LEADER: Creació i desenvolupament de microempreses, excepte les dedicades a activitats agroalimentàries el producte del qual estigui inclòs en l’annex I del TCE, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals.

  • Inversió mínima: 12.000 € (IVA exclòs).
  • Destinataris: persones físiques o jurídiques amb afany de lucre que no reuneixin les condicions per ser beneficiaris del CGE.
  • Màxim subvencionable: 35% de la inversió elegible (+5% en cas d’aplicació d’RSE), amb aplicació de minimis.

Mesura 313 LEADER: Creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics o d’empreses d’activitats d’oci. Les inversions efectuades en aquesta mesura hauran de complir el Decret 159/2012 de 20 de novembre, d’establiments turístics, així com la resta de disposicions vigents en el sector del turisme i del lleure.

  • Inversió mínima: 12.000 € (IVA exclòs).
  • Destinataris: persones físiques o jurídiques amb afany de lucre que no reuneixin les condicions per ser beneficiaris del CGE.
  • Màxim subvencionable: 35% de la inversió elegible (+5% en cas d’aplicació d’RSE), amb aplicació de minimis.

Mesura 323 LEADER: Projectes que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment dels nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial LEADER.

  • Inversió mínima: 40.000 € (IVA exclòs).
  • Destinataris: ajuntaments, consells comarcals i entitats sense afany de lucre participats per aquests.
  • Màxim subvencionable: 80% de la inversió elegible.

Termini de presentació de sol·licituds

45 dies a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria (24 de setembre de 2014).

Dotació pressupostària

La convocatòria té una dotació total de 7.302.371,11 €, dels quals 562.282,58 corresponen al Grup d’Acció Local Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori (CGDT).

Més informació

Ens gestor: Direcció de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura.

Us recomanem llegir la llista d’actuacions no subvencionables a les bases (pàgines 8 i 9 de les bases).

Si desitgeu un assessorament personalitzat sobre aquestes ajudes, podeu contactar amb la Comunitat de Municipis del Segrià Sec o bé amb el CGDT.