Inscripció al ROMA dels equips d’aplicació de fitosanitaris

El Reial Decret 1013/2009, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola, i la seva modificació (RD 346/2012) obliguen a la inscripció de tots els equips de tractaments fitosanitaris i els de distribució de fertilitzants minerals actualment en ús a les explotacions agràries, que no s’hagin inscrit abans.

El motiu és el de poder disposar d’un cens d’aquests tipus de maquinària que s’utilitza en la nostra agricultura, una maquinària que pot tenir un impacte ambiental important i que fa que en un futur estigui previst el seu control.

En el cas dels equips de tractament fitosanitaris, el RD 1702/2011 estableix que abans de final de 2016 tots els equips d’aplicació de fitosanitaris s’hauran d’haver inspeccionat almenys una vegada.

Per tal de procedir al registre d’aquest tipus de maquinària, caldrà adreçar-se als Serveis Territorials del DAAM i fer la corresponent sol·licitud. En cas de no disposar la documentació tècnica (fitxa tècnica o certificat de característiques) o de compra de la maquinària, s’haurà d’omplir una declaració on es faran constar les dades que es coneguin.

Aquesta informació prové de la pàgina web del Departament d’Agricultura.

Per més informació us podeu adreçar al Centre de Mecanització Agrària, situat a l’Avinguda Rovira Roure, 191 de Lleida, o al telèfon 973 249 846.


Principals novetats


Fulletó informatiu


Procès d’inscripció al ROMA