Ajuda extraordinaria per al manteniment de l’ocupació durant l’estat d’alarma COVID19

Ajudes extraordinàries per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes [CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA]

 

Us informem que aquest és un resum d’una subvenció redactat amb finalitat merament informativa. No recull tota la informació, pel qual hauríeu de llegir atentament les bases i la convocatòria, les quals sempre prevaldran en cas de contradicció. La Comunitat de Municipis del Segrià Sec ni els ajuntaments comuners no són l’ens convocant ni tenim cap competència en la seva tramitació.

Per més informació, us recomanem que truqueu al 012.

OBJECTE:

Concessió de subvencions per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.

BENEFICIARIS:

  • Persones treballadores autònomes o microempreses que ocupin fins 10 persones treballadores amb un volum de negoci anual que no superi els 2 milions d’euros, i amb establiment a Catalunya. Estan excloses persones membre d’òrgans d’administració de societats, sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.
  • Estar d’alta al RETA abans del 14 de març, amb domicili fiscal i centre de treball de la persona treballadora a Catalunya.
  • Haver suspès l’activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del RD463/2020, per la qual es declara l’estat d’alarma, les seves pròrrogues o bé haver suspès l’activitat conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la facturació.

REQUISITS:

  • Cal que les persones treballadores de l’empresa (almenys una) estiguessin formant part de la plantilla en dia 14 de març i s’hagi mantingut durant el període de suspensió de l’activitat empresarial provocada per l’estat d’alarma. Ha d’existir un contracte amb jornada igual o superior al 50%.
  • Les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de la subvenció (baixes voluntàries i jubilacions no afecten al còmput).
  • L’empresa ha d’haver suspès l’activitat per normativa (per exemple, per l’estat d’alarma) o bé haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació.

QUANTIA:

  • Pagament únic de 4.369,05 Euros per persona treballadora, amb un màxim de 3 per empresa.

DOCUMENTACIÓ I TERMINI :

  • Espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat (http://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit Programa d’Incentius al manteniment de la contractació en microempreses i persones treballadores autònomes (enllaç directe). Caldrà signatura electrònica.
  • Memòria explicativa de l’activitat subvencionable, on s’identifiquin el centre o centres de treball en els quals es desenvolupa l’activitat de l’entitat beneficiària i activitat desenvolupada i identificació de les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en dia abans de la declaració de l’estat d’alarma, d’acord model normalitzat.
  • La resta de documentació a afegir figura a l’article 9 de la convocatòria.

 

Les sol·licituds han de presentar-se entre el 31 de juliol i el 30 de setembre de 2020, inclòs. Tot i això, atès que és concurrència no competitiva, les subvencions se concediran per ordre de sol·licitud, per tant cal demanar-ho el més aviat possible.